Somos Panzió - Látnivalók

Sátoraljaujhelyvára A Sátoralj a újhelyi vá r napj a inkba n is ta rtó ku tatásának sorá n a régészek nagy mennyi ségű minőségű leletre bukka n tak , melyeke t a sátora ljaú jhelyi I{az inczy Ferenc múzeumban á llí tottak ki. A Vá r -hegy tetej éről csodá latos lcilátás nyílik a vá ros t körülöl el ő h egyekre. ill etve a Bod rogköz re. Újhely vá ra 1316-1390 közö tt lcirá lyi várk én t üzemel t. P erényi Miklós, a P á lóczy csalá d , ma jd Pe rényi P éte r tul a jdonában is á llt má r a vá r. Az egym ást követő os t romolrnak köszönhetően má r a 16. századba n egy romos vá rna k számított. A kövek. amik a fa lak at a lkották a helyi épí tkezők h ázaiba n k ap tak h elyet. így ezeknek a fellru tatására szin te nincsen l ehetőség. A vár lrönnyen megközelíthető a Várhegy Üdfüő felé vezető ú ton. A hegyi s zerp en tinen h a la dva ta lálh ató a z üdfüő előtti p a r koló, ahol érdem es az autót leparkolni. Innen gyalog tovább haladva, lrörfübelfü 10 p erc a la tt, ú tközben egy kör fübelfü 160 db lépcsőfokból á lló lépcsősor megtétele utá n érhető el a vár. Sárospataki Keptar 1968-ba n jött létre Béres Ferenc é n elrn1 űvész kezd eményezésére. A kezdetb en a Rá kóczi Vá rba n mú.köd ö in tézményt a város i tanács tartotta fenn. A képtá r gyűjteménye i elsősorban a d omá nyokból s zármaztak . Bé res Fe renc saját képzöművészeti gyűj teményén ek egy részét a d omá nyoz ta a vá ros nak. Bíztatására azonban sok művész is a dott ki sebb-nagyobb koll ekc iók at a gyűjtemény gyarap ítására. A Kép tár gyűj teménye i el sősorban a 20. századi magyar művészet bi zonyos korszak a it reprezentáljá k. Gyűj temé nye nagyrészt a domá nykén t. ill etől eg vásárl á s ú tj á n jött létre. imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=