Somos Panzió - Látnivalók

Zsólyomkai pincesor A pincék a Magas-h egyi fel vonóh oz és kil átóh oz. illetve a Szár-h egyre vezető út mel - l ett tal á l.ható, a Zsól yomka patak k ét ol dal án. Magyarországon egyed i r i tkaságnak szám ít. hiszen term észeti környezete a területet körülvevő erdős fr i ss l evegőj e. a patak csobogása és egyértelműen a minőség i b orok kóstol ása felej thetetl en élményt nyú j tanak mindenki számára. A csaknem 30 pincéb en a bork észítést csal ád i h agyományok al apján készít ik. ezt szü ret idején az i del átogatók is megtapasztalh atják és megk óstolhatják a szől ő l evét és a mustot i s. M inden évb en i tt rendezik m eg Simon. Juda napját megel őző Zsól yom.lrni Nyitott P incék rendezvénysorozatot. hagyom ányos d i sznóvágással és k ul tu rális p rogramokkal egybevéve. A tri anon i Sátoraljaújhel y em.lékh el ye a Magyarország dilüátum által kettészel t l egl átogatottabb történelmi Magyar Kál vár ia. mel y l egj el en tősebb nem zet i zarándokh el ye. A Szái--hegyen epül t sétányon 14. stáció emlék ez ik az el csatol t városok ra. A hegy te tején álló Szen t I stván káp olna mögül mesés p anorám a tárul a szemünk el é. A 100. országzászl ó p ed ig a fel vidéki m agyaroknak üzeni. h ogy ..sosem fel ej tünk'. A Magyar I{ál váriát az emberek többsége fájó szívvel. sajgó l él ekk el s gyakran k önnyes szemmel járja végig. s a torokszorító él ményt a csodál atos táj l átványa tesz i még eml ékezetesebb é. imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=