Somos Panzió - Látnivalók

Aranyasókútja tanösveny, Telkibánya Látnival ót a faluban i s tal álunk, a T e111p l o111 - do111b r a fel sétál va a XV.sz- i te111plo111 tövéb en k opjafás te 111 ető van. a fej fák az "oszl oposrovásos" k opjafák csop ortjába tartoznak . től e 200 111éterre p edig a Szen t K atalin k ápolna és I spo tál y Rollllcer t. Az 1367-ben al ap1 tott (és csak nemrég, 1997-b en fel fedezett, m ajd h el yreáJJ ított) i sp otál y el sősorban a vár os nyo111orultjainak l elld áp ol ásával fogl alkozott és mellette növel te a város rangját is. TeJJcibánya nagyon szép h el yen fek szik. tök él etes tú rnlciinduJópon t. és 111int az eddigi - ekből ldtún t. l átnival ó is bőven ak ad . A falu színvonal as szállásh el yekkel r endelkezik. a csend, a nyugal o111. a környező táj alkal111assá teszi mind a tök él etesen p assz iv. 111ind az akt iv p ihenésr e. Az aranybányászat k özp on tja a Gyepü-h egy. K ánya-hegy környélcén van a Fehér-h egyig, el sősorban ezen a teriUeten tal áljuk a szá111 tal an h orpát. a később i tár ók at, 111el yek nagyrésze 111a má r alig l áth ató. de van k özöttük járh ató is. a Teréz és a M ária tár ó. Ezek egy nagy területen szétszórva tal álhatók . 111egteld n tésér e a l egpr ak t ikusabb. h a a 2011-ben elkészült ''.Aranyásók ú tja' föld tani és b ányászattörténeti tanösvény nyomvonal át k övetjük. mel ynek ind ító p on tja a PáJJ1áza fel é vezető u ton. a Jegesbarl ang mell etti ldépí tett pihenőhel yi1 él van. imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=