Somos Panzió - Látnivalók

KI EDMELTLÁTNIVALÓK Tarcal, Áldo Krisztus szobor es panoramasetány 2015. m á r c ius 25-én l ett fel állítva az Áldó Kri sztus szobra. A szob or öt gráni ttömbből áll , mel y 8,5 m -es magasságával és közel 50 tonna súlyával , E urópa l egnagyobb Jézust ábrázoló gr áni t szobra! ö t hatalmas gr áni tda rabból k észítették el szobrászművészek a gigan t ikus alkotást. mel yet Tarcal k özségnek adom ányozott kész í ttetőj e, azzal a fel tétellel. hogy megfel el ő, kul turál t kör fümények et terem tenek l átogatásáh oz. A kultu r ál t. aszf al tos sé taú t lustán k anyar og fel a gyümölcsfákkal r i tk ásan b efü tetett domb r a. Útközb en p il1 enőpadokat. piknikező h el yek et tal álunk. A szobor al á érkezve. vál aszth atunk,hogy a nyíl egyenes l épcsősoron k ap aszk odunk fel k özvetl enül a szob orhoz. vagy a k ényelmes sé tányon maradva ki s kerül ővel megyünk fel. imj Félú ton a sétány k ettéválik, a b al ol dali ág vezet tovább a domb tetejér e, a szoborhoz. míg jobbra tartva l eereszk edünk a tok aji K op asz-hegy oldal áb a váj t b ánya taváh oz. A domb tetej éről fan tasztikus körpanor ám a nyílik a környék re. L ábunk al att T a r cal , a végel áthatatl an szől őtábl ák, a h ori zont az Alföld sikságáb a ol vad . A l egl átványosabb kil átás a hegy fel é, a k ápr ázatos fekvésű b ányató fel é nyílik. Az Áldó K r i sztu s k ét ú tvonal on közelí thető meg, az el ső 561 méter, a m ásodiJc 377 méter hosszan futja b e a különfél e növényekkel b eültetett sé tányt. A sétány b ejárása közb en csodál atos p anorám a tárul az idel átogatók el é, továbbá m egl átogathatják a sétány k özel ében elhelyezkedő T arcali Bányatavat és a h egy oldaláb an ki alakított A m teátrumot is. PA~ZIÖ )Mű~ CKAJ WINERY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=