Somos Panzió - Látnivalók

Sárospatak Tengerszem,ViaFerrata A Megyer -h egyi T enger szem fü ggőleges szikl afal ain épül t meg az ország negyedik via ferrata p ál yáj a. A m ászni lúvánók közvetl enül a ví ztükör fel ett m ászhatj ák k örbe az ország l egszebb k örnyezetéb en l évő p ál yát. Gyakor l atilag j ó szívvel aj ánljuk a túrát minden.kinek , aki nem téri szonyos és megfel el ő fiz ikai áll apotban van. H egyrnászótudás. vagy b ármil yen el őzetes sportmúl t el őny, de nem fel tétel; a k önnyebb p ál yák teljesen kezdők szám á r a i s könnyen meghód íthatóak. A vi a ferrnta u tak k özül ez egy remek c sal ád i program i s l eh et. gyer ek ek számára i sélvezhető. izgalmas k al and, b átor ságpr ób a. PálházaKisvasut Ez a zempl én i h egyek között i ki svasút a l egrégebb i m(iizöd ő ki svasu tak k özé tartozik. Kül önJegessége az egyr e beszűköl ő völgyb en vezető vonal a, mel ynek Kőkapu megáll óh el yénél a kő k apu sz ikJájáb a váj t al agú ton h al ad át, egy n agyszerű fekvésű vadászk astél y al att. imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=