Somos Panzió - Látnivalók

PANZIÓ SOMOS TOKAJ WINERY KÖZELI LÁTNIVALÓK, ÉLMÉNYEK, TÚRAÚTVONALAK www.somospanzio.hu

KI EDMELTLÁTNIVALÓK Tarcal, Áldo Krisztus szobor es panoramasetány 2015. m á r c ius 25-én l ett fel állítva az Áldó Kri sztus szobra. A szob or öt gráni ttömbből áll , mel y 8,5 m -es magasságával és közel 50 tonna súlyával , E urópa l egnagyobb Jézust ábrázoló gr áni t szobra! ö t hatalmas gr áni tda rabból k észítették el szobrászművészek a gigan t ikus alkotást. mel yet Tarcal k özségnek adom ányozott kész í ttetőj e, azzal a fel tétellel. hogy megfel el ő, kul turál t kör fümények et terem tenek l átogatásáh oz. A kultu r ál t. aszf al tos sé taú t lustán k anyar og fel a gyümölcsfákkal r i tk ásan b efü tetett domb r a. Útközb en p il1 enőpadokat. piknikező h el yek et tal álunk. A szobor al á érkezve. vál aszth atunk,hogy a nyíl egyenes l épcsősoron k ap aszk odunk fel k özvetl enül a szob orhoz. vagy a k ényelmes sé tányon maradva ki s kerül ővel megyünk fel. imj Félú ton a sétány k ettéválik, a b al ol dali ág vezet tovább a domb tetejér e, a szoborhoz. míg jobbra tartva l eereszk edünk a tok aji K op asz-hegy oldal áb a váj t b ánya taváh oz. A domb tetej éről fan tasztikus körpanor ám a nyílik a környék re. L ábunk al att T a r cal , a végel áthatatl an szől őtábl ák, a h ori zont az Alföld sikságáb a ol vad . A l egl átványosabb kil átás a hegy fel é, a k ápr ázatos fekvésű b ányató fel é nyílik. Az Áldó K r i sztu s k ét ú tvonal on közelí thető meg, az el ső 561 méter, a m ásodiJc 377 méter hosszan futja b e a különfél e növényekkel b eültetett sé tányt. A sétány b ejárása közb en csodál atos p anorám a tárul az idel átogatók el é, továbbá m egl átogathatják a sétány k özel ében elhelyezkedő T arcali Bányatavat és a h egy oldaláb an ki alakított A m teátrumot is. PA~ZIÖ )Mű~ CKAJ WINERY

Aranyasókútja tanösveny, Telkibánya Látnival ót a faluban i s tal álunk, a T e111p l o111 - do111b r a fel sétál va a XV.sz- i te111plo111 tövéb en k opjafás te 111 ető van. a fej fák az "oszl oposrovásos" k opjafák csop ortjába tartoznak . től e 200 111éterre p edig a Szen t K atalin k ápolna és I spo tál y Rollllcer t. Az 1367-ben al ap1 tott (és csak nemrég, 1997-b en fel fedezett, m ajd h el yreáJJ ított) i sp otál y el sősorban a vár os nyo111orultjainak l elld áp ol ásával fogl alkozott és mellette növel te a város rangját is. TeJJcibánya nagyon szép h el yen fek szik. tök él etes tú rnlciinduJópon t. és 111int az eddigi - ekből ldtún t. l átnival ó is bőven ak ad . A falu színvonal as szállásh el yekkel r endelkezik. a csend, a nyugal o111. a környező táj alkal111assá teszi mind a tök él etesen p assz iv. 111ind az akt iv p ihenésr e. Az aranybányászat k özp on tja a Gyepü-h egy. K ánya-hegy környélcén van a Fehér-h egyig, el sősorban ezen a teriUeten tal áljuk a szá111 tal an h orpát. a később i tár ók at, 111el yek nagyrésze 111a má r alig l áth ató. de van k özöttük járh ató is. a Teréz és a M ária tár ó. Ezek egy nagy területen szétszórva tal álhatók . 111egteld n tésér e a l egpr ak t ikusabb. h a a 2011-ben elkészült ''.Aranyásók ú tja' föld tani és b ányászattörténeti tanösvény nyomvonal át k övetjük. mel ynek ind ító p on tja a PáJJ1áza fel é vezető u ton. a Jegesbarl ang mell etti ldépí tett pihenőhel yi1 él van. imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Rakóczi vár A sárospataki vár vagy más néven R ák ócz i -vár. a m agyarországi késő reneszánsz ép ítészet legértékesebb alkotása, Sárospatak l egj el e n tősebb műemléke. A magyar nemzet i örökség r észe. A várban működ ik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. 'rávolság: 8 km Utazási idő: 10 perc Smaragdvölgy A Smaragdvölgy a Zemplén egyik l egszebb völ gyében tal álható, Sátoraljaújhely-Rudabányácskán. 1'ávolság: 35 !un Utazási idő: 40 perc Sárospatak k özel éb en . a Megyer-h egyen fekvő Tengerszem hivatalosan is Magyarország l egszebb term észeti csodáj a. A tengerszemet emberkéz formálta a középkor óta, de mára a h ajdani malom.kőbánya és a természet l e nyűgözően harmonikus egységet alkot. 'l'ávolság: 8 lun Utazási idő: 30-45 perc (au tóval , m ajd gyal ogosan megközelíthető) PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

Károlyi kastélypark Boldo~ő vára Boldogkőváralján tal álható, a Zempléni -h egység l áb ainál fekvő, b arackfák és sudár feketefenyők öl el éséből m agasb a emelkedő, sziklá ra épített rom an tiku s l ovagvár kül önleges k örnyezetb en. Ú jjáépí tett pal otaszárn nyal és gyönyörű p anorám ával. val amin t k özépkor i étter emmel. 'rávolság: 50 km Utazási idő: 60 per c Regéci vár _-.._.:::::---==::::;=-- A F ü zérradványban tal álllató K á r ol y i -k astél yt kívtil ről a rom an t ika, az ekl ek t ika stílu sjegyek őrzik, ám a múl t k orait i déző term eiben az i táli ai reneszánsz és k ora b ar okk épí tészet i részl etek vannak jel en. A k astél y rendelkezik egy gyönyörű ős fás angolparkkal. m el y 1975 óta természetvédelmi terület. 'rávolság: 35 km Utazási idő: 40 per c A regéci vár egy 1300 körtU épifü vár a Zempléni -h egység középső r észen. I. Lipót császár r endel ete értelméb en Capra r a gener ális 1686-b an l erombol tatta. azt követően évszázadokon k er esztül csak a romj a i álltak . H el yr eállítása az 1980-as évek végén indul t meg. azó ta m ár félig helyreállí tott áll ap otb an l áth ató. imj 1'ávolság: 50 km Utazási idő: 60 perc PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Füzerivár A füzér i vár középkori vár, a mely Füzér települ és közvetlen közelében emelkedő vulkaniku s eredetű h egyen á ll. El ső írásos említése 1264-ből származ ik. b ár valószínűleg már a tatárjárás el őtt állt. A feltételezések szerin t az Aba nemzetség építtette az Árp ád-korban. különl egessége, hogy egyike lehet az el ső magyarországi magánbirtok:(1 kőváralmak. 'rávolság: 8 km Utazási idő: 10 perc Sárospataki Református KollégiumNagykönyvtar A Pollack Mihály á ltal tervezett. Tudományos Gyűjtemény kl assz ic ista könyvárterme Észak-Magyarország egyik legszebb, leglátogatottabb em.l élm1űve. A p a nnonhal mi ap átság könyvtárával rokonságban l évő bibliotékában. a közel 450 kötet között akad nak igazi ritkaságok is. A fejünJ'- fölé nézve. a mennyezeten egy festett térbeli kupola, tudományt és művészetet ábrázoló a lakok láthatóak. A kollégium terül etén talá llmtó egyemeletes épül etben kapott helyet a múzeum.1772-ben építették, ez az az épül et amit a XIX. századi újj áépítéskor nem b ontottak le. Gyújteménye két részre osztható, az iskolatörtén eti és az egyházművészeti ldá l.lításra. Az előbbin megismerhető a kollégium története, az osztálytermek, míg az utóbbin a patald református egyház története és művészete, illetve megfigyellietők a szépséges úrasztali terítők, amelyet személyesen Lorántffy Zsu zsanna készített. imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

Zsólyomkai pincesor A pincék a Magas-h egyi fel vonóh oz és kil átóh oz. illetve a Szár-h egyre vezető út mel - l ett tal á l.ható, a Zsól yomka patak k ét ol dal án. Magyarországon egyed i r i tkaságnak szám ít. hiszen term észeti környezete a területet körülvevő erdős fr i ss l evegőj e. a patak csobogása és egyértelműen a minőség i b orok kóstol ása felej thetetl en élményt nyú j tanak mindenki számára. A csaknem 30 pincéb en a bork észítést csal ád i h agyományok al apján készít ik. ezt szü ret idején az i del átogatók is megtapasztalh atják és megk óstolhatják a szől ő l evét és a mustot i s. M inden évb en i tt rendezik m eg Simon. Juda napját megel őző Zsól yom.lrni Nyitott P incék rendezvénysorozatot. hagyom ányos d i sznóvágással és k ul tu rális p rogramokkal egybevéve. A tri anon i Sátoraljaújhel y em.lékh el ye a Magyarország dilüátum által kettészel t l egl átogatottabb történelmi Magyar Kál vár ia. mel y l egj el en tősebb nem zet i zarándokh el ye. A Szái--hegyen epül t sétányon 14. stáció emlék ez ik az el csatol t városok ra. A hegy te tején álló Szen t I stván káp olna mögül mesés p anorám a tárul a szemünk el é. A 100. országzászl ó p ed ig a fel vidéki m agyaroknak üzeni. h ogy ..sosem fel ej tünk'. A Magyar I{ál váriát az emberek többsége fájó szívvel. sajgó l él ekk el s gyakran k önnyes szemmel járja végig. s a torokszorító él ményt a csodál atos táj l átványa tesz i még eml ékezetesebb é. imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Sátoraljaujhelyvára A Sátoralj a újhelyi vá r napj a inkba n is ta rtó ku tatásának sorá n a régészek nagy mennyi ségű minőségű leletre bukka n tak , melyeke t a sátora ljaú jhelyi I{az inczy Ferenc múzeumban á llí tottak ki. A Vá r -hegy tetej éről csodá latos lcilátás nyílik a vá ros t körülöl el ő h egyekre. ill etve a Bod rogköz re. Újhely vá ra 1316-1390 közö tt lcirá lyi várk én t üzemel t. P erényi Miklós, a P á lóczy csalá d , ma jd Pe rényi P éte r tul a jdonában is á llt má r a vá r. Az egym ást követő os t romolrnak köszönhetően má r a 16. századba n egy romos vá rna k számított. A kövek. amik a fa lak at a lkották a helyi épí tkezők h ázaiba n k ap tak h elyet. így ezeknek a fellru tatására szin te nincsen l ehetőség. A vár lrönnyen megközelíthető a Várhegy Üdfüő felé vezető ú ton. A hegyi s zerp en tinen h a la dva ta lálh ató a z üdfüő előtti p a r koló, ahol érdem es az autót leparkolni. Innen gyalog tovább haladva, lrörfübelfü 10 p erc a la tt, ú tközben egy kör fübelfü 160 db lépcsőfokból á lló lépcsősor megtétele utá n érhető el a vár. Sárospataki Keptar 1968-ba n jött létre Béres Ferenc é n elrn1 űvész kezd eményezésére. A kezdetb en a Rá kóczi Vá rba n mú.köd ö in tézményt a város i tanács tartotta fenn. A képtá r gyűjteménye i elsősorban a d omá nyokból s zármaztak . Bé res Fe renc saját képzöművészeti gyűj teményén ek egy részét a d omá nyoz ta a vá ros nak. Bíztatására azonban sok művész is a dott ki sebb-nagyobb koll ekc iók at a gyűjtemény gyarap ítására. A Kép tár gyűj teménye i el sősorban a 20. századi magyar művészet bi zonyos korszak a it reprezentáljá k. Gyűj temé nye nagyrészt a domá nykén t. ill etől eg vásárl á s ú tj á n jött létre. imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

ÉLMÉNYEK,KALANDOK Sárospatak vegardo Fürdő A Sárospatakra nagy számban l á togató turi sták val amin t a város l akóinak pihenését, gyógyulását és lcikapcsolódását egyarán t szol gálja a 2009-ben megújul t Végardó Fürd ő. A sárospataki gyógyfürdő területén az aktív p ihenés hívei t úszómedence. élménymedence, a gyógyulni vágyókat és az egészségmegőrzés céljából fifrdőző vendégeket termálmedence. míg a kisebbeket gyermekmedence és tanmedence várja. A kincset érő termál vízre kutató fl'.1rás révén 1959-ben tal áltak r á. Az első medencét. mel y fából készült a Bodrog fol yó partján al akították ki. Két évvel később a j el enlegi fifrdő területén tá rsadalmi munkával épfüt az el ső, meszel t falú medence. 2009-ben teljes felújításon esett át a Végardó Fürdő. E nnek keretében új medencék készültek és a vendégek kényelmét szol gál ó szol gál tatások sora i s bővült. A strandolók étterem. büfék és strandc ikk pavilonok kínálatából válogathatnak. vVellness szol gáltatásként szauna és m asszázs is igénybe vehető. SátoraljaújhelyZemplénKalandpark Magyarország l eghosszabb libegője, négy kalandpálya. téli -nyári bob- és korcsolyapálya. egyed iUáll ó átcsúszó- és kabinospálya. h óágyúzott sípályák és még számtalan adrenalin - növel ő k al and várja egész évben Zemplén l egnagyobb turi sztika i attrakciójának l átogatói t Sátoraljaújhel yen. A Zempl én Kalandpark az ország l egészakibb városában. Sátoraljaújhelyen. pontosabban a város fölé m agasodó ·Magas-h egyen működik. A mára komplex szórakoztatóközponttá fejl ődött park helyén 2001 óta működik az ország l eghosszabb libegője. amel y egy köztes állomást beilctatva egészen a Magas-hegy tetej éig vi sz i kettesével az utasokat. Az 1332 m éter hosszú u tat megtéve az 503 méter m agas hegy tetejéről gyönyörű p anorám a tárul el énk Sátoraljaújhely és a Zempl én i -h egység fel é. imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Sárospatak Tengerszem,ViaFerrata A Megyer -h egyi T enger szem fü ggőleges szikl afal ain épül t meg az ország negyedik via ferrata p ál yáj a. A m ászni lúvánók közvetl enül a ví ztükör fel ett m ászhatj ák k örbe az ország l egszebb k örnyezetéb en l évő p ál yát. Gyakor l atilag j ó szívvel aj ánljuk a túrát minden.kinek , aki nem téri szonyos és megfel el ő fiz ikai áll apotban van. H egyrnászótudás. vagy b ármil yen el őzetes sportmúl t el őny, de nem fel tétel; a k önnyebb p ál yák teljesen kezdők szám á r a i s könnyen meghód íthatóak. A vi a ferrnta u tak k özül ez egy remek c sal ád i program i s l eh et. gyer ek ek számára i sélvezhető. izgalmas k al and, b átor ságpr ób a. PálházaKisvasut Ez a zempl én i h egyek között i ki svasút a l egrégebb i m(iizöd ő ki svasu tak k özé tartozik. Kül önJegessége az egyr e beszűköl ő völgyb en vezető vonal a, mel ynek Kőkapu megáll óh el yénél a kő k apu sz ikJájáb a váj t al agú ton h al ad át, egy n agyszerű fekvésű vadászk astél y al att. imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

TÚRAÚIVONALAK Gibárttól Boldogkővaraljaig Boldogkővaraljátol Regecig Túraútvonal: Boldogkőváralja - muut Arlrn - Arka-patak-völgye - Fónyi-oldal Ilosszu rct - Erdészház - Bónyi-kút Mogyoroska Var hegy (Regéci-vár) - Regéc Kezdőpont: Boldoglmvaralja Végpont: Regéc Hossz: 16.4 km Szinllrulönbség: 530 m (oda) 300 m (vissza) Teljesítés ideje: 3 óra Jelzés: kék sáv Azonos1tó lrnd: OKT 259 Látnivalók: Boldogkőváralja. Gibart Túraútvonal: Túraútvonal: Gibárt - Felső- dülő- Aba-hegy - Aba- dillő - Hernádcéce - Boldogkőváralja vm. - Boldogkőváralja Kezdőpont: Gibárt Végpont: BoldogMváralja Hossz: 9.2 km Szintlrulönbség: 30 m (oda) - 50 m (vissza) Teljesítés ideje: 2 óra 21 perc Jelzés: kék sáv Azonosító l<.ód: OKT-259 Látnivalók: Boldogkőváralja. Gibárt imj PA. ·z1ü )~• C KAJ Wl"JERY

Regéctől Istvánkúti erdészhazig Túraútvonal: Regéc - Dorgói erdészház - Pengőkői-út - Tokár-tető - Pengő-kő - Bagoly-bérc-tető - Istvánlruti erdészház Kezdőpont: Regéc Végpont: Istvánlruti erdészház Hossz: 7.8 km Szintlrnlönbség: 150 m (oda) - 30 m (vissza) Teljesítés ideje: 2 óra 3 perc Jelzés: kék sáv Azonosító 1-:ód: OKT 262 Látnivalók: Regéc Istvankúti erdészhától Eszkála erdészhazig Túraútvonal: Istvánkúti erdészház Mlalm-rét - Szpalanyica-rét - Hangyás-bérc - Cseliszka-rét - Brinzakóka-rét - Gerendás-rét - Eszldla erdészház Kezdőpont: Istvánlruti erdészház Végpont: Eszkála erdészház Hossz: 7.2 km Szintl-:Ülönbség: 150 m (oda) - 180 m (vissza) Teljesítés ideje: 2 óra 3 perc Jelzés: kék sáv Azonosító 1-:ód: OKT-263 Látnivalók: Regéc imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

Eszkálaerdészháztól Makkoshotykáig Túraútvonal: Eszlcála erdészház Eszkála- tető - Kecske-hát - Kecske-hát-rét - Zsidó-rét - Matisz-rét - Labanc-rét - Cifra-lmt - Rákos-kút - Mákkoshotyka Kezdőpont: Eszkála erdészház Végpont: Makkoshotyka Hossz: 9.2 km Szintltiilönbség: 50 m (oda) - 390 m (vissza) Teljesítés ideje: 2 óra 23 perc Jelzés: kék sáv Azonosító l<.ód: OKT-264 Látnivalók: Eszkála tető Telkibanyától Regécig Túraútvonal: Tclldbanya a.m. Potacshaz Amadévar alja Fcher lmti vadaszhaz Rcgcc Kezdőpont: Telldbanya a.m. Végpont: Regéc a.m. Hossz: 15.5 lun SzinlkÜlönbseg: 790 m (oda) 610 m (vissza) Jelzés: piros sáv Azonos1to lrnd: RT 203 Látnivalók: Tclldbanya. Gönc. Hejce. Regec imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Regéctől Erdőhorvátüg Túraútvonal: Regec a.m. - Regéci vár alja - Zabarla nyereg - Vár-kút - Erdőhorváti a.m. Kezdőpont: Regéc a.m. Végpont: Erdőhorváti a.m. Hossz: 12.2 lun Szintkiilönbség: 290 m (oda) - 580 m (vissza) Jelzés: piros sáv Azonosító kód: RT-204 Látnivalók: Regéc. Pányok Zsujta ref. templomtól Abaujvár ref. templomig imj Túraútvonal: Zsujta. ref.templom - Dió-domb - Puszta- szőlő - országút - Abaújvár Kezdőpont: Zsujta. ref.templom Végpont: Abaújvá r. ref. templom Hossz: 6.4 km Szintlctilönbség: 100 m (oda) - 80 m (vissza) Jelzés: zöld sáv Azonosító kód: ÉZ-282 Látnivalók: Zsujta PA~ZIÖ SOMOS TOKAJ WINl:RY

Abaujszantótol Galambos nyeregP elágazásig X Túraútvonal: Abaújszántó - Celrnháza - Galambász-árok - Galambos-nyereg P elágazás Kezdőpont: Abaújszántó. v.á. Végpont: Galambos-nyereg P sáv (Kossuth-túra) elágazás Hossz: 10.7 lun Szintlrulönbség: 480 m (oda) 90 m (vissza) Jelzés: zöld sáv Azonos1to kód: Z-401 Látnivalók: Abaújszántó. Cekeháza Fonytól Fehér lruti vadászházig Túraútvonal: Fony - Hosszú-rét S sav lrnreszteződés - Jó idő- rct Fehér lmti vadasz ház Kezdőpont: Fony a.m. Végpont: Fehér lmti vadászhaz. P sav Rákóczi túraut Hossz: 13.2 km Szinllrulönbség: 550 m (oda) 550 m (vissza) Jelzés: zö!d sav Azonosító 1-:ód: Z 402 Látnivalók: Fony. Hejce. Rcgcc. Mogyoróska imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Fonytól Telkibanyáig Mogyoróskátol Hejcéig Túraútvonal: Mogyoróska - Z sáv lrnresztezése - Hejce Kezdőpont: Mogyoróska. OKT elágazás Végpont: Hejce Hossz: 8.8 km Szintk:ülönbség: 220 m (oda) -300 m (vissza) Jelzés: sárga sáv Azonosító l<.ód: Z -301 Látnivalók: Mogyoróska. Hejce imj Túraútvonal: Fony Rál{:ÓCZi-kő Bekecs-kert - OKT - Bohó-rét - Reszelt-bérc - Hatvanas Telkibánya Kezdőpont: Regéc. a.m. OKT és P sáv Rákóczi túraút elágazás Végpont: Telkibánya. a.m. P sáv Rákóczi túraut elágazás Hossz: 15.1km Szinlk:ülönbség: 470 m (oda) - 650 m (vissza) Jelzés: zöld sáv Azonosíló l<.ód: Z -403 Látnivalók: Fony. Telkibánya PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

Telkibanyatól Haromhutaig Túraútvonal: 'l'elkibánya - Ósva-völgy - Kutyaszorító Solymos Rostalló Ördög-völgy Mlaka-rét Háromhuta Kezdőpont: Telkibánya. P sáv Rákóczi-túra ' leágazás Végpont: Háromhuta. Középhuta Hossz: 16.9 lun Szintltiilönbség: 600 m (oda) - 640 m (vissza) Jelzés: sárga sáv Azonosító l<.ód: Z-302 Látnivalók: Telldbánya Pálos kolostorromtol Gönc vasutallomásig Túraútvonal: Palos lrnlostorrom Gönc. v.a. Kezdőpont: Palos lrnlostorrom Végpont: Gönc. vasutállomas Hossz: 5.2 lun Szintltiilönbseg: 90 m (oda) 240 m (vissza) Jelzés: piros kereszt Azonosito l<.od: Z 212 Látnivalók: Gönc. Tcllcibanya imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Telkibányától Felsőkékedig Túraútvonal: Telkibánya - Pányok - Kéked a.m. - Felső lcélrnd Kezdőpont: Telldbánya a.m. Végpont: Felső kéked Hossz: 8.6 km Szintkiilönbség: 190 m (oda) -230 m (vissza) Jelzés: zöld leereszt Azonosító kód: Z-411 Látnivalók: Telldbánya. Kélrnd Felsőkékedtől Országhatár, XVII.3. imj Túraútvonal: Felsőkéked - Kassai úti fasor - Országhatár 1-IÁP Kezdőpont: Felsőkéked. Z - végpontja Végpont: Országhatár. XVII.3. 1-IÁP: ÉZ csatlakozás Hossz: 1.7 km Szintltiilönbség: 40 m (oda) - 40 m (vissza) Jelzés: zöld leereszt Azonosító kód: Z-412 Látnivalók: Kéked PA~ZIÖ SOMOS TOKAJ WINl:RY

Kis Amáde hegytől Gönc vasútállomásig X Fehér Iruttól Hejcéig Túraútvonal: Fehér-lrut - Hejce Kezdőpont: Fehér-lcút. Rakoczi turaut P sav elágazás Végpont: Hejce a.m. Hossz: 4.8 km SzintlcÜlönbség: 20 m (oda) 330 m (vissza) Jelzés: piros négyzet Azonosito kod: Z 222 Látnivalók: Hejce Túraútvonal: Kis-Amadé-hegy - Gönc. v.á. Kezdőpont: Kis-Amadé-hegy. Rákóczi u. P sáv elágazás Végpont: Gönc v.á. Hossz: 4.8 km SzintlcÜIÖnbség: 80 m (oda) - 380 m (vissza) Jelzés: piros négyzet Azonositó kod: Z -221 Látnivalók: Gönc imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Kékedtől Melczer kereszt országhatárig Rakoczi út elágazás Túraútvonal: Rákóczi út elágazás - Amadé-vár - Rákóczi-út elágazás Kezdőpont: Rákóczi út elágazás Végpont: Rákóczi út elágazás Hossz: 0.2 km Túraútvonal: Kéked - Fövenyes - Melczer leereszt Kezdőpont: Kéked a.m. Végpont: Melczer-kereszt országhatár. XVII.3.I-IK Hossz: 1.7km Szintlrnlönbség: 40 m (oda) - 40 m (vissza) Jelzés: zöld négyzet Azonosító 1-:ód: Z-421 Látnivalók: Kéked Szintkülönbség: 40 m (oda) - 40 m (vissza) Jelzés: piros háromszög Azonosító 1-:ód: Z-231 Látnivalók: Gönc. Telkibánya imj PA~ZIÖ .JMOS CKAJ WINERY

Abaujszanto Túraútvonal: Abaújszántó - Krakkó-nyereg - Sátor-hegy - Abaújszántó Kezdőpont: Abaújszántó Végpont: Abaújszántó Hossz: 6.4 km Szintlrulönbség: 340 m (oda) - 210 m (vissza) Jelzés: zöld h áromszög Azonosító 1-:ód: Z-431 Látnivalók: Abaújszántó Boldogkőváralja Túraútvonal: Boldogkóvaralja var Boldog lcővaralja Kezdőpont: Boldoglcóváralja. OKT clagazás Végpont: Boldogkovaralja. OKT clagazas Hossz: 2.0 km Szintlrulönbseg: 70 m (oda) 70 m (vissza) Jelzés: kelc rom Azonos1to 1-:od: Z 151 Látnivalók: Boldogkóvaralja imj PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

Matyas kiraly Irutja Túraútvonal: Mátyás király-kútja Veres-víz-forrás Veres-víz-bánya Jó-hegy-nyereg - Jó-hegy - Mátyás király-laítja Kezdőpont: Mátyás király-kútja Végpont: Mátyás király-kútja Hossz: 4 .2 km Szintkillönbség: 200 m (oda) - 100 m (vissza) Jelzés: s á rga rom Azonosító kód: Z -351 Látnivalók: Telkibánya, Gönc • Számos gyalogos túra útvonalat is összegyújtöttünk vendégeink számára. útvonalaink gyönyörű helyeken visznek át, úgy mint Újhuta, Komlóska, Középhuta vagy Óhuta és megannyi lélegzetelállító látnivalót tár a szem elé: Gerendás-rét, Kerek-kő, Zsidó-rét, Éles-bérc, Mlaka-rét, Sólyom-bérc, Kőkapu, Nagy-Péter Mennykő, Pálos kolostorrom és még sok egyéb... A részletes turaleírásolrnt weboldalunJmn talalja. mely egyszeru eléreséhez olvassa betelefonjaval a követkczo QRlmdot: ~ P.\.. ·z;1ú e M( T >KAJ w1N1 ~v

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=